دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پدیده های انتقال پیشرفته 2605008 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 سیروس زین الدینی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 کارشناسی ارشد شیمی معدنی 01 محمد جوشقانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
غشاها و فرآیندهای غشایی 2605056 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 سیروس زین الدینی هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30)
واکنشگاههای پیشرفته صنعتی 2605004 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی اکبر زینتی زاده لرستانی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30)
پدیده های انتقال 2605029 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 سیروس زین الدینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00)
روشهای آماری (دکتری) 2605003 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 فهیمه جلالی هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30)
سنتز نامتقارن 2602005 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 عبدالحمید علیزاده هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30)
طراحی مهندسی تصیفه خانه فاضلاب 2605005 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی اکبر زینتی زاده لرستانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:00)
فرآیندهایپیشرفته تصفیه آب و پساب ها 2605052 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی اکبر زینتی زاده لرستانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:00)
نانوبیوتکنولوژی پیشرفته 2605023 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 سهیلا کاشانیان هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00)
نمایش 10 نتیجه
از 1

دروس دانشکدهنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 104 نتیجه
از 6
نمایش 1 - 20 از 104 نتیجه
از 6