شیمیدان برجسته کشور - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

شیمیدان برجسته کشور

سرکار خانم دکتر ناهید شاه آبادی از سوی انجمن شیمی ایران با توجه به تحقیقات گسترده در زمینه بیوشیمی معدنی و زیر شاخه شیمی معدنی داروئی و چاپ 85 مقاله در مجلات معتبر بین المللی به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 1396 انتخاب شد.

این انتخاب شایسته را به ایشان و دانشگاهیان دانشگاه تبریک عرض می نماییم.