تماس با ما

شماره واحدهای مختلف دانشکده

ردیف واحد شماره تماس
۱  دفتر ریاست دانشکده 34274559
۲ معاونت آموزشی و پژوهشی 34277464
3 امور عمومی 34276720
4 حسابداری دانشکده 34279304
5 واحد اینترنت دانشکده 34279299
6    
آدرس پستی دانشکده :
کرمانشاه - باغ ابریشم - دانشگاه رازی - دانشکده شیمی 
کد پستی : 6714967346