اعضاء HSE

      اعضاء HSE

 

              خانم دکتر عزت رفیعی                 ( شیمی معدنی)         رئیس 

             آقای دکتر محمد جعفرزاده            (شیمی آلی)              دبیر کمیته 

 

       اعضاء کمیته 

            -    خانم دکتر فهیمه جلالی                     گروه تجزیه

            -    خانم دکتر ایوانی                             گروه معدنی

            -    آقای دکتر کیومرث بهرامی                 گروه آلی 

            -    آقای دکتر امیر رضا عباسی                 گروه نانو

            -    آقای دکتر سیروس زین الدینی            گروه کاربردی

            -    آقای دکتر حمیدرضا رفیعی                 گروه شیمی فیزیک