آمار و اطلاعات پژوهشی دانشکده شیمی تا پایان سال ۱۳۹۸

فعالیت پژوهشی اساتید دانشکده شیمی تا سال 97


 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایر مجلات فارسی

سایر مجلات خارجی

مقاله در همایش

جمع کتاب

طرح

اختراع

شیمی آلی

237

235

28

18

0

0

3

100

3

6

2

شیمی تجزیه

647

713

33

28

0

0

7

74

1

0

6

شیمی کاربردی

138

148

14

22

0

0

0

47

0

27

3

شیمی معدنی

203

205

15

9

0

1

1

74

4

11

4

شیمی فیزیک

65

68

9

10

0

0

0

17

1

3

0

جمع کل

1290

1369

99

87

0

1

11

312

9

47

15

 

 

فعالیت پژوهشی اساتید دانشکده شیمی در سال 98

 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایر مجلات فارسی

سایر مجلات خارجی

مقاله در همایش

جمع کتاب

طرح

اختراع

شیمی آلی

28

28

2

1

0

0

2

3

0

0

0

شیمی تجزیه

30

32

2

2

0

0

2

0

0

0

3

شیمی کاربردی

23

26

3

4

0

0

0

2

0

0

3

شیمی معدنی

21

21

0

0

0

0

1

1

0

0

1

شیمی فیزیک

6

6

1

0

0

0

2

6

0

0

0

جمع کل

108

113

8

7

0

0

7

12

0

0

7