امکانات آزمایشگاهی

لیست تجهیزات آزمایشگاه ها

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

سانتریفیوژ

EBA20

Hettich

-

ساعت

300000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

پمپ خلاء

FY-4B

PALMA

-

ساعت

400000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

pH-meter

3510

Jenway

-

نمونه

40000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

اسپکتروفتومتر - مرئی

6305

Jenway

دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می باشد. ماده مورد آنالیز بصورت مایع می باشند. تابش نور در دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی با استفاده از لامپ تنگستن انجام می گیرد. دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری کیفی و کمی رنج وسیعی از مواد در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی مانند شیمی، بیوشیمی، داروسازی، مواد و محیط زیست بکار می رود.

ساعت

200000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

کوره

-

گدازه ساز

-

ساعت

300000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

پمپ پرستاتیک

5206

Heidolph

جهت تامین رزیم جریان پیوسته مایع در محدوده 0.1 تا 100 میلی لیتر در دقیقه

ساعت

50000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

رهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

پمپ پرستاتیک

5006

Heidolph

جهت تامین رزیم جریان پیوسته مایع در محدوده 0.1 تا 100 میلی لیتر در دقیقه

ساعت

50000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

پمپ پرستاتیک

5006

Heidolph

جهت تامین رزیم جریان پیوسته مایع در محدوده 0.1 تا 100 میلی لیتر در دقیقه

ساعت

50000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

دستگاهTKN meter

نوع دستی

Bakhshi

جهت اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی و آلی موجود در نمونه های اب و فاضلاب - حداقل نمونه مورد نیاز 200ml

نمونه

450000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

سیستم غشایی Dead end

دست ساز

اتیه صنعت شریف

نمونه غشا به اندازه حداقل 6 در 6 سانتی متر

نمونه

700000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

سیستم غشایی Cross flow

دست ساز

اتیه صنعت شریف

نمونه غشا به اندازه حداقل 15*10 سانتی متر

نمونه

2000000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

COD meter

-

داناب غرب

حداقل نمونه مورد نیاز 10 ml

نمونه

500000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

راکتور فتوکاتالیستی (پیوسته و ناپیوسته)

-

داناب غرب

راکتورهای فتوکاتالیستی برای تست عملکرد نمونه های فوتوکاتالیست با رژیم جریان پیوسته و ناپیوسته طراحی شده اند. نمونه فوتو کاتالیست از قبل اماده شده به مقدار کافی لازم است.

نمونه

500000 ناپیوسته -    2500000 پیوسته

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

Turbidity meter

430 T

WTW

جهت اندازه گیری کدورت نمونه های مایع - حداقل نمونه مورد نیاز 20 ml

نمونه

150000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

DO Meter

Oxi 3310

WTW

جهت اندازه گیری اکسیژن محلول نمونه های مایع - حداقل نمونه مورد نیاز 100 ml

نمونه

250000

دکتر علی اکبر زینتی زاده

زهرا رحیمی

09187417792

rahimi.zahra9029@yahoo.com

 

 

 

 

 

کاتالیست و نانو کاتالیست

GC Agilent 7890A

A7890

Agilent

فقط جهت نمونه های گازی هیدروکربنی

نمونه

1800000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

کاتالیست و نانو کاتالیست

آون ATBIN

مکعبی

اتبین

جهت پخت و کلسناسیون تا دمای عملیاتی 900 درجه

نمونه

50000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

کاتالیست و نانو کاتالیست

دستگاه پرس

 

شیماتزو

جهت پرس نمونه های پودری

نمونه

50000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

کاتالیست و نانو کاتالیست

راکتور دوغابی

دوغابی

ساخت ازمایشگاه نانوکاتالیست

جهت انجام واکنش های شیمیایی در فاز مایع

نمونه

5000000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

 

کاتالیست و نانو کاتالیست

PH-Meter 3516 Jenway

3516

Jenway

تغییرات پی اچ در بازه 1-14

نمونه

20000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

کاتالیست و نانو کاتالیست

دستگاه کاتاتست

 

ساخت ازمایشگاه نانوکاتالیست

جهت انجام واکنش های شیمیایی در فاز گازی فقط تولید هیدروکربن ها

نمونه

10000000

دکتر فیضی

دکتر بهنام صدیقی

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

 

 

 

 

 

شیمی معدنی 1

pH-Meter

713

Metrohm

سنجش اسیدیته با دقت 1 واحد، ایده آل جهت کاربردهای روتین و معمول آزمایشگاهی

ساعت

100000

دکتر جوشقانی

دکتر سارا ایوانی

9183349523

sara_eavani@yahoo.com

شیمی معدنی 1

تعیین نقطه ذوب

A 9100

Electrothermal

اندازه گیری نقطه ذوب جامدات با دقت 0/1 درجه سانتیگراد

نمونه

250000

دکتر جوشقانی

دکتر سارا ایوانی

9183349523

sara_eavani@yahoo.com

شیمی معدنی 1

ROTACOOL

Huber Rotacool

Heidolph

برای تنظیم دمای آب در حال گردش در مبرد روتاری مورد استفاده قرار می گیرد

بصورت مجزا قابل استفاده نیست

دکتر جوشقانی

سارا ایوانی

دکتر سارا ایوانی

sara_eavani@yahoo.com

شیمی معدنی 1

روتاری

laborota 4000

Heidolph

برای تبخیرحلال تحت خلا بکار می رود

نمونه

500000

دکتر جوشقانی

دکتر سارا ایوانی

9183349523

sara_eavani@yahoo.com

شیمی معدنی 1

دستگاه پرس 12 تنی

 

shimadzu

تهیه قرص از نمونه پودری

نمونه

50000

دکتر جوشقانی

دکتر سارا ایوانی

9183349523

sara_eavani@yahoo.com

شیمی معدنی 1

اسپکتوفتومتر

IR-470

Shimadzu

اندازه گیری جذب محلولها و مایعات

نمونه

50000

دکتر جوشقانی

دکتر سارا ایوانی

9183349523

sara_eavani@yahoo.com

 

 

 

 

 

شیمی معدنی 1 و 2

اسپکتروفتومتر - مرئی

CE 202

cecil

از این دستگاه برای اندازه گیری میزان جذب نمونه های مایع استفاده می شود

ساعت

400000

دکتر بهنام صدیقی

کامرانی-احسانی نیا

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

شیمی معدنی 1 و 2

اسپکتروفتومتر - مرئی

CE 209

cecil

از این دستگاه برای اندازه گیری میزان جذب نمونه های مایع استفاده می شود

ساعت

400000

دکتر بهنام صدیقی

کامرانی-احسانی نیا

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

شیمی معدنی 1 و 2

پلاریمتر

polax-2

atago

از این دستگاه برای اندازه گیری درجه چرخش نمونه های مایع استفاده می شود.

نمونه

500000

دکتر بهنام صدیقی

کامرانی - احسانی نیا

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

شیمی معدنی 1 و 2

پلاریمتر

polax -2l

atago

از این دستگاه برای اندازه گیری درجه چرخش نمونه های مایع استفاده می شود.

نمونه

500000

دکتر بهنام صدیقی

کامرانی - احسانی نیا

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

شیمی معدنی 1 و 2

اسپکتروفتومتر - مرئی

jenway

6320D

از این دستگاه برای اندازه گیری میزان جذب نمونه های مایع استفاده می شود

ساعت

400000

دکتر بهنام صدیقی

کامرانی - احسانی نیا

9188310442

bseddighi@razi.ac.ir

 

 

 

 

تحقیقاتی نانو

pH-Meter

Mh 827

Metrohm

برای ااندازه گیی ی pH

ساعت

 200/000

دکتر علیزاده

سروش برخورداری

9121300969

br_soroush@yahoo.com

تحقیقاتی نانو

سانتریفیوژ

 EBA 20

Hettich

جهت جداسازی

ساعت

 200/000

دکتر علیزاده

سروش برخورداری

9121300969

br_soroush@yahoo.com

تحقیقاتی نانو

سونیکیت

 S30H

Elma

حمام التراسونیک که مواد تحت امواج التراسونیک قرار می گیرد

ساعت

 200/000

دکتر علیزاده

سروش برخورداری

9121300969

br_soroush@yahoo.com

تحقیقاتی نانو

پتانسیواستات

BHP2063 Plus

 

جهت محاسبه پتانسیل شیمیایی و قطبش پذیری ماده مورد استفاده قرار می گیرد

نمونه

 300/000

دکتر علیزاده

سروش برخورداری

9121300969

br_soroush@yahoo.com

تحقیقاتی نانو

همزن مکانیکی

Mk8001K

Heidolph

جهت مخلوط کردن پلیمرها و انجام واکنش

ساعت

 150/000

دکتر علیزاده

سروش برخورداری

9121300969

br_soroush@yahoo.com

 

 

 

 

 شیمی معدنی 2

اسپکتروفلورسانس JASCO FP-6200

 FP-6200

JASCO

اندازه گیری نشر در ناحیه 200 تا 730 نانومتر در دمای 5 تا 90 درجه سانتی گراد

ساعت و نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

شیمی معدنی 2

سانتریفیوژ Centurion K2R Series

K2R Series

centurion scientific

قابلیت تنطیم زمان و تعداد دور تا 2000

ساعت و نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

شیمی معدنی 2

pH-Meter Jenway 3510

۳۵۱۰

Jenway

اندازه گیری pH

نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

شیمی معدنی 2

اسپکتوفتومتر Cecil 292

۲۹۲

Cecil

اندازه گیری جذب تک طول موج

ساعت  و نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

شیمی معدنی 2

 Conductivity meter 4320 Jenway

۴۳۲۰

Jenway

اندازه گیری هدایت نمونه های مایع

 نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

شیمی معدنی 2

روتاری Heidolph Laborota 4003

۴۰۰۳

Merck

تبخیر حلال از نمونه

ساعت و نمونه

دکتر شاه آبادی

صبا حدیدی

 

 

 

 

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

سونیکیت  یک لیتریROHS KOREA

 

ROHS

پخش و همگن کردن مخلوز نانوذرات در محلول و تسریع در فرایند انحلال مواد کم محلول و همچنین برای شستشوی قطعاتی که با مایع شستشو دهنده واکنش نمی دهند

ساعت

                             300،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

سانتریفیوز Hettich Universal

 

Hettich Universal

جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند.  اندازه لوله ها 10-15 میلی لیتر و بیشینه دور آن 6000 در دقیقه می باشد

ساعت

                             200،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

شیکر  ساده

 

 

برای هم زدن محلول یا امولسیون

ساعت

                             100،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

pH-Meter

Jenway/ion meter

 

 

سنجش اسیدیته با دقت 1 واحد، ایده آل جهت کاربردهای روتین و معمول آزمایشگاهی

ساعت

                             200،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

اسپکتوفتومتر Cecil CE7200

 

CECIL

اندازه گیری جذب محلولها و مایعات

نمونه

                             300،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

جذب اتمی  NnovAA 400Analytical Jena

 

Jena

اندازه گیری یونهای فلزی در حد میلی گرم و میکروگرم بر لیتر نمونه های ورودی به دستگاه به صورت محلول صاف شده پذیرفته می شود

نمونه

                          2،000،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

آزمایشگاه جذب اتمی

Conductometer

jenway 712

Jenway

اندازه گیری هدایت و رسانایی محلول

نمونه

                               50،000

دکتر صادقی

مرضیه صادقی

9126176109

negarsade@gmail.com

شیمی تجزیه

کومومتریکس

شیکر GFL 3005

۳۰۰۵

 

دارای بیشینه ظرفیت 8 کیلوگرم

 

                             100،000

دکتر مسعود شریعتی راد

-

 

 

شیمی تجزیه

کومومتریکس

اسپکتروفوتومتر  Agilent 8453

۸۴۵۳

Agilent

دارای دتکتور آرایه دیودی

 

                             100،000

دکتر مسعود شریعتی راد

 

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 3

اولتراسونیک EURONDA 4D

 EURONDA 4D

 

 

 

 

دکتر جلالی

 

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 3

pH-meter

 Jenway 3345

 Jenway

 

 

 

دکتر جلالی

 

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 3

Electro Analayser

SAMA500

سما

 

 

 

دکتر جلالی

 

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 3

UV-Analyticjena

Specord 200

 

 

 

 

دکتر جلالی

 

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 3

پتانسیواستات

MicroAutoLab type 2

Metrohm

 

 

 

دکتر جلالی

 

 

 

شیمی تجزیه

 

کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی-GC MS

 

 

برای جداسازی مواد فرار

 

 

دکتر قلیوند

شعله خضری

 

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

پتانسیواستات Micro Autolab type 2

 

Metrohm

برای اندازه گیری مقادیر کم و امپدانس

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

Bandelin

 

 

تولید امواج فراصوت با قدرت بالا

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

اسپکتوفتومتر  Nordantec T80

 

 

 اندازه گیری مقدار ماده بر اساس میزان جذب تابش

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

pH-Meter Jenway 3345

 

 

تعیین دقیق pH محلول آزمایشی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

HPLC Cecil CE4201

 

 

 

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

VA Processor B93 Metrohm

 

 

اندازه گیری مقادیر بسیارکم به روش الکتروشیمیایی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

Coulometry BHP2050

 

 

تعیین غلظت مجهول یک آنالیت

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

Springle Autolab

 

 

آزمایشهای الکتروشیمیایی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

  سیرکولاتور JALABO F34

 

JULABO

حمام سیرکولاتور

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

آب مقطرگیری دو بار تقطیر

 

 

تهیه آب مقطر مورد نیاز آزمایشگاهی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

آب مقطرگیری دو بار تقطیر GFL 2004

 

GFL

تهیه آب مقطر مورد نیاز آزمایشگاهی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

سانتریفیوژ ROTO UNI2

 

 

استفاده از نیروی گریز از مرکز برای جداسازس

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

ماکروویو سامسونگ

 

SAMSUNG

استفاده از امواج مایکروویو در سنتز نانو مواد

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

سیرکولاتور Haake 4P

 

 

 

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

اسپکتوفتومتر Cecil 9000

 

 

 

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

سونیکیت EURONDA 4D

 

 

دیسپرس نانو ذرات و تهیه امولسیون و سوسپانسیون پایدار

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

Micro Autolab

 

Metrohm

دستگاهی برای آزمایشهای الکتروشیمیایی

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

۹۱۸۵۰۱۶۲۷۱

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

شبیه ساز نور خورشید solar simulator system IIIS-310

 

NanoSAT.co

ایجاد طیفهای تابشی مشابه تابش خورشید

نمونه

                             300،000

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

9185016271

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

 کوره تیوبی افقی آترا حرارت سازان

ATE1100L

Atra

کلسینه کردن مواد در دمای بالا

 

 

دکتر قلیوند

نسترن شکرلب

9185016271

 

 

 

 

 

شیمی آلی

دستگاه ماکروویو

 

سامسونگ

کاربرد در زمینه سنتز ترکیبات شیمیایی ودارویی آماده سازی نمونه های مختلف جهت آنالیز، دستگاه نیاز به تعمیر دارد

ساعت

                             150،000

دکتر بهرامی

محسن بختیاریان

9189476937

Mohsenorgc@gmail.com

شیمی آلی

حمام اولتراسونیک 

E60H

Elma

جهت انجام واکنش و ساخت نانو ذرات تحت امواج فرا صوت

ساعت

                             150،000

دکتر خدایی

محسن بختیاریان

9189476937

Mohsenorgc@gmail.com

شیمی آلی

سانتریفیوژ 

A 207

T & N

 برای جدا کردن ذرات از محیط مایع به وسیله رسوب دادن آن ها

ساعت

                             150،000

دکتر خدایی

محسن بختیاریان

9189476937

Mohsenorgc@gmail.com

شیمی آلی

دستگاه نقطه ذوب

۹۲۰۰

barnstead electrothermal

کاربرد در زمینه تعیین نقطه ذوب مواد تا رنج دمایی 200 درجه سانتیگراد

نمونه

                               20،000

دکتر خدایی

محسن بختیاریان

9189476937

Mohsenorgc@gmail.com

 

 

 

 

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

الایزا مولتی اسکن

Multiskan labsystem

کارخانه جات تولیدی نورهان فجر

یک اسپکتروفوتومتر اختصاصی است که برای خواندن نتایج آزمایش الایزا طراحی شده

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

اسپکتور فوتومتر CE292 SERIES2

CECIL

Cambrige england

طیف سنجی نور(شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری  میگیرد)

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

ست sepectro polarimetr   J_180

JASCO J-810

Jasco corporation

بررسی ساختار دوم پروتین و پپتید

دکترکاشانیان 

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

هدایت سنج جیوه ای JENWAY4320

4320

JENWAY

اندازه گیری هدایت محلول ها

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی 

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

شیکر  Heidolph Titramax101

Titramax101

Heidolph

برای مخلوط کردن و یا هم زدن مواد درون لوله و یا فلاسک

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

سانتریفیوز EBA20

ٍEBA-20

Hettich ZENTRIGUGEN

برای جدا کردن ذرات از محیط مایع به وسیله رسوب دادن آنها

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

دستگاه الکترو آنالیزور SAMA 500

SAMA 500

SAMA

انجام تکنیک های الکتروشیمیایی ، ولتامتری،آمپرومتری و کلو متری

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

 بیوتکنولوژی / بیوشیمی

pH متر  ION METER 3345

3345

JENWAY

اندازه گیری pHمحلول ها

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

کشت سلولی

میکروسکوپ olympus

IX-71S8F-2

Olympus optical CO

جهت مشاهده ی سلول ها

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

کشت سلولی

میکروسکوپ olympus

BLX-51

Olympus optical CO

جهت مشاهده ی سلول ها

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

کشت سلولی

اینکوباتور memert

INK-108

Memert

جهت نگهداری از سلول ها در شرایط مناسب

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی

کشت سلولی

هود لامینار JTLVC2X

JTLVC2X

ژال تجهیز

ایجاد محیط مناسب و استریل برای انجام کشت سلولی

دکتر کاشانیان

نگین شعبانی