برنامه درسی و امتحانی

 

برنامه هفتگی

 

برنامه هفتگی مجازی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در ترم ۳۹۹۱

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی معدنی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی آلی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی کاربردی

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی شیمی فیزیک

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول تحصیلی98-1397 مقطع تحصیلات تکمیلی  شیمی تجزیه

برنامه هفتگی دانشکده شیمی در نیمسال اول سال تحصیلی 98  1397 مقطع  تحصیلات تکمیلی نانو شیمی

 

برنامه امتحانی

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم تحصیلی 1400 -1399 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی 

برنامه امتحانی دانشکده شیمی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 مقطع  تحصیلات تکمیلی