جلسات دفاع مجازی

 

           "  جلسات دفاع مجازی دانشکده شیمی "    

                                        

استاد(استادان)

استاد(استادان) مشاور

استاد(استادان) داور

استاد(استادان)داور مدعو

نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود

دکتر عظیم سلطان آبادی  

دکتر مصطفی فیضی

دکتر بهنام صدیقی

    مستانه چابکسوار     تعیین خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی و سه تایی اتانول امین، سیکلوهگزیل امین و ۲-امینو ۲-متیل ۱-پروپانول در دماهای مختلف با استفاده از روشهای تجربی و شبیه سازی دینامیک مولکولی و روشهای از اساس دوشنبه 1400/06/29 15 https://vc5.razi.ac.ir/rgu131u7jj23/
دکتر عظیم سلطان آبادی  

دکتر فیضی

دکتر صدیقی

  دکتر ایوانی طاهره نعمتی شیمی فیزیک ارشد مطالعه برهمکنشهای داروهای ضد سرطانی مکلورتامین و تیوگوانین با نانولوله های کربنی عامل دارشده شنبه 1400/06/27 15 http://vc5.razi.ac.ir/rvxalw547ojr/

دکتر مصطفی فیضی

دکتر محمد جوشقانی 

 

دکترعظیم سلطان آبادی

دکتر  بهنام صدیقی 

دکتر  بابک  سمیعی دکتر مسعود شریعتی راد  رویا محمدی شیمی فیزیک  دکتری تهیه ، شناسایی و بررسی سینتیک نانوکاتالیست Zn ارتقا یافته بر پایه زئولیت ZSM_5  چهارشنبه 1399/12/20 10-12 https://lms2.razi.ac.ir/VirtualAdmin/MjQ=
دکتر مسعود شریعتی راد  دکتر کیومرث بهرامی   دکتر مرضیه صادقی     دکتر فرحت السادات میبدی  هانیه رحمانی  شیمی تجزیه   ارشد   دوشنبه  1399/11/27   8-10 http://vc5.razi.ac.ir/rj3h3zwhw05j/
دکتر فرحت السادات میبدی    دکتر نسرین رضایی   دکتر ناهید شاه آبادی    دکتر بهنام صدیقی  ابراهیم سوری  شیمی آلی   ارشد   دوشنبه 1399/11/27 11-13  

دکتر مجتبی شمسی پور 

دکتر محمد باقر قلیوند

دکترعلی اکبر زینتی زاده 

دکتر  مرضیه صادقی 

دکتر پیمان هاشمی 

دکتر امیر رضا عباسی      

خانم فاطمه شاهرضایی

شیمی تجزیه 

دکتری

 

سه شنبه

1399/11/28

9-11

http://vc5.razi.ac.ir/ri5nihtniojf/

دکتر شهرام رنجبر

دکتر عظیم سلطان آبادی 

دکتر کیومرث بهرامی   

دکتر  مسعود شریعتی 

دکتر خالد عزیزی 

دکترمرضیه صادقی  آقای روح الله عزتی شیمی فیزیک  دکتری   چهارشنبه 1399/11/29 8-10 http://vc5.razi.ac.ir/rnzwy7am5g6t/
دکتر مجتبی شمسی پور   دکتر فهیمه جلالی  دکتر مرضیه صادقی   آقای دکتر جواد ذوالقرنین  دکتر فرحت السادات میبدی  آقای مهدی اردلانی  شیمی تجزیه   دکتری   سه شنبه 1399/11/28  11-13 http://vc5.razi.ac.ir/r4fd1fuwdp2q/