ریاست دانشکده

https://chm.razi.ac.ir/documents/14641/0/teacher.jpg?t=1542694259774

 

 

پروفسور سهیلا کاشانیان

رئیس دانشکده شیمی

دکتری Clinical Biochemistry 

استاد گروه شیمی کاربردی

مدیر گروه شیمی 76-74و86-83

مدیر گروه شیمی کاربردی 96-94

ایمیل : Kashanian_s[at]yahoo.com

               S.Kashanian[at]razi.ac.ir                

             Kashanians[at]gmail.com  

تلفن : 34274559-083

نشانی :  کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی – دانشکده  شیمی - حوزه ریاست دانشکده