نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی تجزیه

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر شمسی پور
نام مسئول آزمایشگاه : دکتر شمسی پور
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه: m.shamsipur [AT] razi.ac.ir

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر قلیوند
نام مسئول آزمایشگاه :   دکتر قلیوند
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  gholivand_mb [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  آزمایشگاه به مساحت تقریبی 80 متر مربع می باشد این آزمایشگاه به تجهیزات HSE مجهز می باشد. و در حال حاظر هفده دانشجوی دکترا و ارشد دراین آزمایشگاه مشغول به فعالیت های پژوهشی می باشند و زمینه اغلب فعالیتهایشان الکترو شیمی میباشد.

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر ایراندوست
نام مسئول آزمایشگاه :  دکترمحسن ایراندوست –دکتر مسعود شریعتی راد
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه: irandoust۱۳۴۱ [AT] yahoo.com
معرفی آزمایشگاه : این آزمایشگاه خاص دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه است . امکانات این آزمایشگاه در حد یک آزمایشگاه شیمی تجزیه تحقیقاتی نیست ، در عوض یکی از پر بازده ترین آزمایشگاههاست.

عنوان آزمایشگاه: تحقیقاتی شیمی تجزیه دکتر جلالی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر جلالی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه: fahimehjalali@yahoo.com
معرفی آزمایشگاه :  این آزمایشگاه خاص دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه است . امکانات این آزمایشگاه در حد یک آزمایشگاه شیمی تجزیه تحقیقاتی نیست ، در عوض یکی از پر بازده ترین آزمایشگاههاست.

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی شیمی تجزیه دکترصادقی
نام مسئول آزمایشگاه :   دکتر صادقی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  m.sadeghi [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  این آزمایشگاه خاص دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه است . این آزمایشگاه به تجهیزات HSE مجهز می باشد. در این آزمایشگاه دانشجویان آموخته های فوق در حوزه های جداسازی و اسپکتروسکوپی مشغول تحقیقات هستند.