نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه


عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر خدایی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر خدایی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  mmkhoda [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر بهرامی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر بهرامی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  k.bahrami [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر علیزاده
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر علیزاده
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ahalizadeh۲ [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -