نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده شیمی

اعضای هیات علمی بازنشسته دانشکده شیمی


دکتر اکبر مظهری
دکتر احمد گلزاری اسکویی
دکتر محسن ایراندوست
دکتر فهیمه خیردوش
آقای عزیزاله مرادی
سرکارخانم شهین سبحانی
دکتر نسرین رضایی
دکتر علیرضا نیکرهی
دکتر شهرام رنجبر