انتصاب دکتر فهیمه جلالی به عنوان سرپرست دانشکده شیمی


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر فهیمه جلالی  (عضو محترم هیات علمی دانشکده  شیمی  )   را به مدت یک سال به عنوان رییس دانشکده شیمی  منصوب کرد.

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر فهیمه جلالی (عضو محترم هیات علمی دانشکده شیمی ) را به مدت یک سال به عنوان رییس دانشکده شیمی منصوب کرد.