برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسگری (97/02/18) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسگری (97/02/18)

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسگری (97/02/18)


M. Sc. Seminar

:Title

Supported ionic-liquid phase (SILP)

:Supervisor

Dr. Mohammad Jafarzadeh

 

:By

Saeed Askari

 

Date: May.8.2018

97/2/18

Day: Tuesday

Time: 10 AM

Place: Chemistry Amphitheater