نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زیبا نعمتی فر (97/02/11)

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زیبا نعمتی فر (97/02/11)


 

Faculty of  Chemistry

Department of  analytical Chemistry

 

PhD. seminar

Fluorescent semiconducting polymer nanoparticles

(Polymer dot)

 

:Supervisor

Prof. Mojtaba Shamsipur

 

:By

Ziba Nematifar

 

Faculty of chemistry , Amphitheater

Tuesday

01. May. 2018

At 10-12 A.M