برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم فریبا اولاد (97/02/26) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم فریبا اولاد (97/02/26)

                                                                 

 

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

 

:Title

Antifouling membranes

:By

Fariba Oulad

Date: Wednesday, May 16, 2018

(1397/2/26)

Time: 11:00 am

Place: Chemistry seminar room

:Supervisor

Dr. Sirus Zinadini

M.Sc. seminar