برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم نگین شعبانی (97/02/26) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سمینار دانشجوی شیمی کاربردی خانم نگین شعبانی (97/02/26)

                                                                  

 

                     
   

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

 

 
   

                                           M.Sc. seminar

 
 

:Title

Polymeric nanocomposite membranes modified with carbon based nanofillers

 

 
   

:Supervisor

Dr. Sirus Zinaddini

 
   

:By

                                                     Negin Shabani

 
   

Date: Wednesday, May 16, 2018

Time: 11:30 am

Place: Chemistry seminar room