نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اول شیمی عمومی مدرس : مسلم اردشیری

جلسه اول شیمی عمومی مدرس : مسلم اردشیری


عنوان درس :شیمی عمومی (دانشکده فنی و مهندسی )

مدرس : مسلم اردشیری 

جلسه اول : مقدمه ای بر نظریه اتمی