نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری شیمی تجزیه آقای نوذر مرادی (98/06/25)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری شیمی تجزیه آقای نوذر مرادی (98/06/25)


Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry   

 

 

Ph.D.Defense in

 

 

Synthesis of Electropolymerization film on different electrodes and its application in:

Ion and molecular recognition , Fabrication of micro-boats and nano-jets

 

 

Supervisor:

Prof. Mojtaba Shamsipur

 

 

By:

Nozar Moradi

Monday 16 September 2019

Time: 14:00

Chemistry amphitheater