جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسکری (1397/11/01) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسکری (1397/11/01)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی آلی آقای سعید عسکری (1397/11/01)


Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Organic Chemistry

 

 

M.Sc.Thesis

Title of the Thesis

Preparation of supported ionic-liquid phase (SILP) on UiO-66-NH2 metal-organic framework (MOF) for base-catalyzed organic synthesis

 

 

Supervisor:

Dr. Mohammad Jafarzadeh

 

By:

Saeed Askari

 

Chemistry Amphitheater

Monday, 21 January 2019

Time: 13:00 p.m.