جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی الی ( آقای محسن بختیاریان) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی الی ( آقای محسن بختیاریان)

 

 

Faculty of Chemistry

Department of Organic Chemistry

 

     M. Sc. Thesis

 

 

      Title of the Thesis:

 

Preparation and Characterization of Mesoporous Titania-Aluminium Oxide (MTA) as a New Nanocatalyst for the Synthesis of 2-Substituted Benzimidazole, Benzothiazole and Benzoxazole Derivatives and Oxidation of Organic Sulfides

 

   Supervisor:

 

     Prof. K. Bahrami

 

 

By:

Mohsen Bakhtiarian

Date & Time:

96/09/29

08:00

 

Place:

Razi University, Chemistry Amphitheater