جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی تجزیه ( خانم زهرا شکربیگی) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی تجزیه ( خانم زهرا شکربیگی)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی تجزیه ( خانم زهرا شکربیگی)


 

دانشکده شیمی

گروه شیمی تجزیه

 

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه

 

عنوان :

تهیه و شناسایی نقاط کربنی به روش گرماآبی به منظور اندازه گیری یون آهن(II) و آهن(III) توسط روش‌های فلوریمتری و اسپکتروفتومتری و بررسی برهمکنش میان نقاط کربنی و سورفاکتانت‌ها با استفاده از روش‌های کمومتریکس

 

 

اساتید راهنما:

دکتر مسعود شریعتی راد

دکتر محسن ایراندوست

 

 

 

نگارش:

زهرا شکربیگی

                                                                                             

زمان و مکان:

26/10/1396 ساعت 14:00

آمفی تئاتر دانشکده شیمی