جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم اسما رضایی (1397/10/23) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم اسما رضایی (1397/10/23)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی فیزیک خانم اسما رضایی (1397/10/23)


Razi University

 

Faculty of Chemistry

Department of Physical Chemistry

 

 

M.Sc.Thesis

 

Volumetric properties of ternary solution of [Bmim][BF4]+LiCl, LiBr, LiNO3+H2O at  Temperatures (293.15-313.15) K and ambient pressure

 

 

Supervisor:

Dr.Hamid Reza Rafee

 

By:

Asma Rezaei

 

Chemistry Amphitheater

Sunday,13 January 2019

Time: 10:00 a.m.