جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی (آقای علیرضا صفری) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی (آقای علیرضا صفری)

Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

M.Sc.  Thesis

 

Synthesis, Characterization and Application of Photoluminescent Nanoparticles Based on NaYbF4

                                                         

 

Supervisor:

Dr. Sara Eavani

 

By:

Alireza Safari

 

Date: Monday , January 22th 2018

(1396/11/2)

Time: 10 A.M.

Place: Chemistry Amphi