جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی (خانم الهام بوذری) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی (خانم الهام بوذری)

 

 

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

     M. Sc. Thesis

 

 

      Title of the Thesis:

 

Synthesis, characterization and application of hydroxyapatite and fluorapatite coated copper phthalocyanine pigments

 

   Supervisors:

 

Dr. sara Eavani

 

By:

Elham Bouzaari

 

Date & Time:

1396/11/02

10:00

 

Place:

Razi University, Chemistry Amphitheater