جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مهسا احسانی نیا (96/12/19) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مهسا احسانی نیا (96/12/19)

Department Of Inorganic Chemistry

Faculty Of Chemistry

MSc.Seminar

 

Title:

Introduction to

Fischer Tropsch Synthesis

 

Supervisor:

DR.Behnam Sedighi

 

By:

Mahsa Ehsani nia

 

Date:Saturday,March 10,2018

Time: 10:00

Place:Chemistry Seminar room