جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مینا رستم پور (1397/11/09) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مینا رستم پور (1397/11/09)

Razi University

Faculty of Chemistry

 

Department of Inorganic Chemistry

 

 

M.Sc. Thesis

 

 

Title of the Thesis:

Synthesis, Characterization and Application of Silica-Based Nano Composite Pigments

 

 

 

Supervisor:

Dr. Sara Eavani

 

 

By:

Mina Rostampour

 

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Tuesday

1397.11.9

At 10 AM