نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مینو عبدی زاد (96/11/14)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم مینو عبدی زاد (96/11/14)


 

Faculty of Chemistry

Department of In Organic Chemistry

 

     M. Sc. Thesis

 

 

      Title of the Thesis:

Study the catalitic role of nano zirconium- metal- organic frameworks in the Knoevenagel condensation reaction by ab initio.

 

Supervisor:

Dr. Amir Reza Abbasi

Advisor:

Dr. Mohammad Jafarzadeh

Dr. Azim Soltanabadi

By:

Mino Abdizad

 

Date & Time:

1396/11/14

10:00

 

Place:

Razi University, Chemistry Amphitheater