نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم پرستو اردشیری (96/11/15)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی معدنی خانم پرستو اردشیری (96/11/15)


 

Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

     M. Sc. Thesis

 

 

      Title of the Thesis:

 

Bioconjugation of platinum (II) complex of caffeine and histidine to functionalized single walled carbon nanotube: cytotoxicity

   Supervisors:

 

Dr. N. Shahabadi

 

By:

Parasto Ardeshirizad

 

Date & Time:

1396/11/15

09:00

 

Place:

Razi University, Chemistry Amphitheater