جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی آقای حسنین جمهور جاسم (1397/09/10) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی آقای حسنین جمهور جاسم (1397/09/10)

Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

 

PhD. Thesis

Folic acid and dopamine-conjugated apoferritin protein nanocages for targeted drug delivery of epirubicin to treat breast cancer

 

 

Supervisor:

Prof. Soheila Kashanian

Advisor:
 Dr. Ronak Rafipour

 

By:

Hasanain Gomhor Jasim Alqaraghuli

 

Chemistry Amphitheater

1st December 2018

Time: 09:00 a.m.