نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی خانم مریم نظری (1397/10/22)

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی خانم مریم نظری (1397/10/22)


Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

 

PhD. Thesis

Using nanomaterials such as graphene for sensor and biosensor fabrication and drug delivery applications, including anti-cancer drugs

 

Supervisor:

Prof. Soheila Kashanian

 

 

By:

Maryam Nazari

 

 

Chemistry Amphitheater

January 12 (2019)

Time: 14:30