جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی خانم نگین شعبانی(1397/06/26) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی شیمی کاربردی خانم نگین شعبانی(1397/06/26)

Faculty of Chemistry

Department of Applied Chemistry

 

M.Sc. thesis

 

Title:

Preparation and characterization of mixed matrix nanofiltration membranes using carbon based nanofillers and ionic/non-ionic surfactants.

 

Supervisor:

Dr. Sirus Zinadini

 Advisor: 

Dr. Ali Akbar Zinatizadeh

 

 

By: 

  Negin Shabani 

 

Date: Monday, Sep 17, 2018

Time: 14 p.m.

Place: Chemistry Amphitheater