جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم نیلوفر پامی (97/04/12) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی نانو شیمی خانم نیلوفر پامی (97/04/12)

 

Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

 

 

M: Sc. Seminar

 

 

:Title

Green and Sustainable Solvents in Chemical Processes

 

Supervisor:

Dr. Ezzat Rafiee

 

:By

Niloofar Pami

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Tuesday

1397/4/12

At 10AM