نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی ارشد شیمی معدنی خانم آزاده مرزبانی (1398/11/12)

جلسه سمینار دانشجوی ارشد شیمی معدنی خانم آزاده مرزبانی (1398/11/12)


Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

M.Sc.Seminar

 

 

Title of the Seminar:

Application Fluorescent Nanoparticles

 

Supervisor:

Prof. Nahid Shahabadi

 

 

By:

Azadeh Marzbani

Place:

Faculty of chemistry, Amphitheater

 

Time:

February 1 , 2020

(1398/11/12)

At 10 AM