نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی ارشد شیمی معدنی خانم زهرا عبدلی (1398/11/12)

جلسه سمینار دانشجوی ارشد شیمی معدنی خانم زهرا عبدلی (1398/11/12)


Faculty of Chemistry

Department of Inorganic Chemistry

 

 

M.Sc.Seminar

 

 

Title of the Seminar:

Application of Titanum oxaid Nanoparticles in the

Treatment of Alzheimers disease.

Supervisor:

Prof. Nahid Shahabadi

 

 

 By:

Zahra Abdoli

Place:

Faculty of chemistry, Amphitheater

 

Time:

February 1, 2020

(1398/11/12)

At 10 AM