جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای احسان اصحابی (1397/11/02) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای احسان اصحابی (1397/11/02)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای احسان اصحابی (1397/11/02)


 

Razi University

Department of Organic Chemistry

M.Sc. Seminar

Title

 

Deep Eutectic Solvents

 

By:

Ehsan Ashabi

Supervisor:

Dr. M.Jafarzadeh

Date:

97/11/02

Time:

13:30 PM

Place:

Chemistry Amphitheater