نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای محمد قنبری کرمانشاهی (97/03/21)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی آقای محمد قنبری کرمانشاهی (97/03/21)


                                                   

 

Razi University

Faculty of Chemistry

Department of Nano Chemistry

MSc Seminar

 

Title:

Application of Conducting Polymers

 

Presented by:

Mohammad Gh.Kermanshahi

 

Supervisor:

Dr. Kiumars Bahrami

 

Date: Jun. 11. 2018

Day: Monday

Time: 12:00

Place: Chemistry Amphitheater