جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم فاطمه خانقاهی (97/03/29) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی آلی خانم فاطمه خانقاهی (97/03/29)

 

 

Faculty of Chemistry

Department of Organic Chemistry

 

                                                          

M. Sc. Seminar

 

Title:

Synthesis,characteristics and application of organo palladium compund

 

:Supervisor

Dr. F.Meibodi

 

:By

Fatemeh khanghahi

 

 

 

Date: Tuesday, June19, 2018

 

Time: 10 AM

 

Place: Chemistry Amphitheater