جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای امیر محمد منصوری (97/03/21) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای امیر محمد منصوری (97/03/21)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای امیر محمد منصوری (97/03/21)


 

Faculty of Chemistry

 

Department of analytical Chemistry

 

PhD seminar

Solid lipid nanoparticles and Nanostructured lipid carriers as Drug delivery systems

 

:Supervisor

Dr. Mojtaba Shamsipur

 

:By

A.M. Mansouri

Faculty of chemistry, Amphitheater

Monday

1397.3.21

At 11 AM