جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای ایمان صیدمرادی (1397/09/18) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای ایمان صیدمرادی (1397/09/18)

Faculty of Chemistry

Department of Analitical  Chemistry

 

 

 

MSc Seminar

 

Advances In Solid Phase Microextraction Techniques

 

 

 

Supervisor: Dr. Marzieh Sadeghi

By: Iman Sayedmoradi

 

 

 

Date & Time: 1397/09/18-Sunday- 2:00 P.M.

Site: Chemistry Amphitheater