جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای سید محمد عابدی راد (97/04/19) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای سید محمد عابدی راد (97/04/19)

 
 

Faculty of  Chemistry

Department of  analytical Chemistry

 

 

PhD. seminar

Chemiluminescence: Fundamentals & Applications

 

Supervisor:

Dr. M. Shamsipur

 

By:

Seyed Mohammad Abedirad

 

 

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Tuesday

97/4/19

10. July. 2018

At 10.00 A.M