نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای محمد رسول سهرابی (97/03/22)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای محمد رسول سهرابی (97/03/22) 

 

 

Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry

 

Ph.D. Seminar

 

Elecrtospinning

 

:Supervisor

Prof. M. Shamsipour

Prof. M. B. Gholivand

 

:By

Mohammad Rasoul Sohrabi

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Tuesday

12. June. 2018

At 11:00