جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای مهدی اردلانی (97/03/22) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه آقای مهدی اردلانی (97/03/22)

 
 

Faculty of Chemistry

Department of analytical Chemistry

 

PhD. seminar

Silicon Nanocrystals and Silicon-Polymer Hybrids: Synthesis and Applications

 

:Supervisor

Prof. Mojtaba Shamsipur

 

:By

Mehdi Ardalani

 

 

Faculty of chemistry, Amphitheater

Tuesday

12. June. 2018

At 10 A.M