جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زهرا ظفری (97/03/28) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زهرا ظفری (97/03/28)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زهرا ظفری (97/03/28)


 

 

Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry

 

 

M. Sc. Seminar

 

Title:

Foodomics

 

:Supervisor

Dr. Marzieh Sadeghi

 

:By

Zahra Zafari

 

 

 

Date:Monday,June18, 2018

 

Time: 8:45AM

 

Place: Chemistry Amphitheater