جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زینب تیموری (1397/11/09) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم زینب تیموری (1397/11/09)

 

Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry

                                                                                                                

M.Sc.seminar:

Title :

New methods Liquid phase microextraction (LPME)

 

Supervisors:

Dr. M. Sadeghi

 

By:

 zeynab teimoure

 

 

Date:29january(1397/11/09)

Time: 12:00AM

Chemistry Amphitheater