نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم سمیرا کریمی نیا (97/03/23)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم سمیرا کریمی نیا (97/03/23)


 

 

Faculty of Chemistry

 

Department of analytical Chemistry

 

PhD seminar

Stimuli-Responsive Drug Delivery Systems

 

:Supervisor

Dr. Mojtaba Shamsipur

 

:By

Samira.kariminia

Faculty of chemistry, Amphitheater

Wednesday

1397.3.23

At 8:30 AM