جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا جمشیدی (97/03/29) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا جمشیدی (97/03/29)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم فریبا جمشیدی (97/03/29)


 


Faculty of chemistry

Department of analytical chemistry

 

 

 

PhD Seminar

Hierarchial porous carbon from natural sources (biomass) and its applications for supercapasitors

 

 

:Supervisor

Dr. M. B. Gholivand

 

 

:By

Fariba Jamshidi

 

 

Faculty of Chemistry, Amphitheater

Tuesday

19. June. 2018

At 14:00 P.M