جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم مهنام مرادی (1397/09/18) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم مهنام مرادی (1397/09/18)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم مهنام مرادی (1397/09/18)


Faculty of Chemistry

Department of Analytical Chemistry

 

 

M.Sc. Seminar

 

Title:

Deep Eutectic Solvent Properties &Applications

 

 

Supervisor:

   Dr. Marzieh Sadeghi

 

By:

      Mahnam Moradi

 

 

 

Date & Time:1397/09/18-Sunday -14:30 P.M.

Site: Chemistry seminar room