جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم پریسا نادری (97/05/02) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی تجزیه خانم پریسا نادری (97/05/02)

 

Faculty of  Chemistry

Department of  analytical Chemistry

 

M.Sc. seminar

ECL Technology   

 

Supervisor:

Dr. Fahimeh Jalali

 

By:

Parisa Naderi

 

Faculty of chemistry , Amphitheater

Tuesday

(97/5/2)

24.July. 2018

 10-12 A.M