نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم راضیه میرزایی (1397/06/27)

جلسه سمینار دانشجوی شیمی فیزیک خانم راضیه میرزایی (1397/06/27)


 دانشکده شیمی

گروه شیمی فیزیک

 

سمینار پایان ­نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی آمیخته­ های دوتایی شامل مورفولین+2-متیل سیکلو هگزانول در فشار آزمایشگاه وگستره دمایی 15.293  تاk 15.313  

 

استادان راهنما:

آقای دکتر شهرام رنجبر

آقای دکتر عظیم سلطان آبادی

نگارش:

راضیه میرزایی

 

زمان:

سه شنبه : 1397/06/27

ساعت:8:30

مکان:

سالن سمینار گروه شیمی